Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diken, Ö., Topbaş, S. ve Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ile Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(2), 41-60.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Diken
Geçerlik: 

ÇDDÖ’nün öncelikle yapı, kavram ve dil eşitliği sağlanmış, daha sonra geçerliğe ilişkin açımlayıcı/keşfedici faktör analizi ve madde analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanarak incelenmiştir. Bulgular 7 maddelik ÇDDÖ’nün ise 2 alt faktörde toplandığını göstermiştir. ÇDDÖ’yü oluşturan alt ölçeklerin güvenirliklerinin yüksek olduğu bulunmuştur.

7 madde ve 2 alt boyut

Dikkat
Başlatma

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: