Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Rating Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diken, Ö. (2009).Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Diken
Geçerlik: 

ÇDDÖ’nün KMO değerinin .82 ve Barlett Testi’nin de anlamlı olduğu görülmektedir (Ki-kare=660.24, df=21, p=.00, p<.05). ÇDDÖ’nün yapı geçerliğini ve faktör yapısını belirlemek amacıyla Açımlayıcı/Keşfedici Faktör Analizi, faktörleşme tekniği olarak da Temel Bileşenler Analizi seçilmiştir. Maddelere ilişkin ortak varyansların .72 ile .88 arasında değiştiği gözlenmektedir. özdeğeri 1.00 üzerinde olan ve toplam varyansın % 78.86’ını açıklayan 2 faktör elde edilmiştir. Bulgular birinci faktörün 4.42 özdeğere sahip olduğunu ve toplam varyansın % 63.10’ini açıkladığını, ikinci faktörün 1.10 özdeğere sahip olduğunu ve toplam varyansın % 15.76’sini açıkladığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

ÇDDÖ’nün iki faktöründe yer alan maddelerin her faktördeki ölçmenin bütünüyle ne kadar tutarlı olduğunu yani iç tutarlılığı Cronbach Alpha katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin birinci faktörünü oluşturan “Dikkat” boyutunun .79 alfa iç tutarlılık katsayısına sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin ikinci faktörünü oluşturan “Başlatma” boyutunun ise .91 alfa iç tutarlılık katsayısına sahip olduğu
görülmüştür. Tek boyutlu bir ölçek olarak ÇDDÖ’nün iç tutarlılık katsayısı ise .90 bulunmuştur.

ÇDDÖ 7 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Dikkat (4 madde)
Başlatma (3 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= çok düşük – 5= çok yüksek)
İletişim: