Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diken, Ö. (2009).Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Diken
Geçerlik: 

Yapılan Varimax Rotasyonu ile Dönüştürülmüş Faktör Matrisi’nde (Rotated Component Matrix) EDDÖ’nün 1-4. maddelerinin birinci faktörde yük değerlerinin .61 ile. 89 arasında değiştiği, 5-9. maddelerin ikinci faktörde yük değerlerinin .67 ile .85 arasında değiştiği ve 10-12. maddelerin üçüncü faktörde yük değerlerinin .61 ile .83 arasında değiştiği görülmektedir. EDDÖ’nün üç alt boyutunda yer alan toplam on iki maddenin de faktör yüklerinin oldukça yüksek olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

EDDÖ’nün üç faköründe yer alan maddelerin her faktördeki ölçmenin bütünüyle ne kadar tutarlı olduğunu yani iç tutarlılığı alfa (Cronbach Alpha) katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin birinci faktörünün .86 alfa iç tutarlılık katsayısına sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin ikinci faktörünün ise .87 alfa iç tutarlılık katsayısına sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin üçüncü faktörünün olan ise .61 alfa katsayısına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca ilişkisiz t-testi kullanılmıştır. Alt faktörlerde yer alan tüm maddeler için madde toplam korelasyonların .37 ile .86 arasında değiştiği ve t-değerlerinin anlamlı (p<.001) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla EDDÖ’nün iç tutarlığına ilişkin yapılan madde analizi bulguları da EDDÖ’nün iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir.

EDDÖ 12 madde ve 3 alt faktörden oluşmaktadır.
Duyarlı-Yanıtlayıcı Olma (4 madde)
Duygusal İfade Edici Olma (5 madde)
Başarı Odaklı-Yönlendirici Olma (3 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= yüksek düzeyde duyarsızlık – 5= çok yüksek düzeyde duyarlı olma )
İletişim: