Ebeveyn Arabuluculuğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dulkadir-Yaman, N. (2019). Çocukların bakış açısıyla internet kullanımlarına ilişkin ebeveyn arabuluculuğunun incelenmesi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Nihal Dulkadir Yaman
Geçerlik: 

AFA sonucunda 23 madde ve dört faktörden oluşan, açıklanan varyansı %50.037 olan aday ölçek elde edilmiştir.DFA sonucunda ölçek; izlemeli, güvenli, aktif ve teknik arabuluculuk olmak
üzere dört boyuttan oluşmaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alfa katsayısı .928 olarak bulunmuştur. Faktörlere ilişkin iç tutarlılık katsayıları ise .826 ile .915 arasında değişmektedir.

Ölçek 23 madde dört faktörlü yapıdadır.
İzlemeli Arabuluculuk (1m): Sosyal medya ortamında kimlerle yazıştığımı bilir.
Güvenli Arabuluculuk (8m): İnternette karşılaşabileceğim tehlikeler hakkında beni uyarır.
Aktif Arabuluculuk (15m): İnternette paylaştığım yazılar hakkında benimle konuşur.
Teknik Arabuluculuk (20m): Bazı uygulamaları kurmamı engelleyen programları kullanır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=ara sıra, 4=çoğu zaman ve 5=her zaman)
İletişim: