Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelebi, A. (2018). Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Çelebi
Geçerlik: 

KGİ = 0.05 düzeyinde anlamlı olan ve formun son haline alınacak maddelerin
toplam KGO ortalamalarından sağlanır ve KGİ>0.67 ise istatistiksel olarak anlamlı
olduğu söylenebilir.71 Araştırmanın KGİ değeri= 0.71 bulunmuştur

Güvenirlik: 

Cronbach α katsayısının 0.887, Doğru ve Bilinçli
Kullanım alt boyutunun Cronbach α katsayısının 0.894, Etkili ve Güvenli Kullanım alt
boyutunun Cronbach α katsayısının 0.771 olduğu ve madde toplam puan
korelasyonlarının ise 0.22 ile 0.61 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
Likert tipi ölçekteki her bir ifade 1’den 5’e puanlanmıştır. Olumlu sorular için “1=kesinlikle katılmıyorum”, “2=katılmıyorum”, “3=kararsızım”, “4=katılıyorum” ve “5=tamamen katılıyorum” puan verilmiştir. Olumsuz sorular için “5=kesinlikle katılmıyorum”, “4=katılmıyorum”, “3=kararsızım”, “2=katılıyorum” ve “1=tamamen katılıyorum” puan verilmiştir
İletişim: