Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirbaş Meydan, Ş., ve Kaya, N. (2018). Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 129-138. doi:10.17681/hsp.350549

Sorumlu Yazar: 
Şeyma Demirbaş Meydan
Geçerlik: 

Kapsam geçerliliği için uzman görüşleri alınan Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği taslağının yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmişitr. KaiserMeyer Olkin (KMO) katsayısı 0.94 ve Barlett testi sonucu ileri düzeyde (X2=8542.246, P=0.000) anlamlı bulunmuştur. Faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis) ve varimax rotasyon yöntemi kullanılmıştır. Buna göre ölçeğin faktör yük değerleri 0.40 olarak kabul edilmesi nedeniyle yapılan faktör analizinde toplam varyansın 63.82’sini açıklayan 44 maddeli 4 faktörlü yapıya ulaşılmıştır. Faktör yük değerleri 0.40’ın altında olan 9 madde (1, 2, 7, 12, 16, 18, 21, 22, 41) ve birbirinden ayırt edilmeyecek kadar yakın yükleri olan 5 madde (5, 35, 38, 39, 42) çıkarılarak yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %60.29’unu açıklayan 30 maddeli 4 faktörlü yapı oluşmuştur. Her faktörün öz değeri 1’in üzerinde ve her bir faktör tarafından açıklanan toplam varyansın 10.01 ile 19.48 arasında olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini ortaya koymak amacıyla yapılan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,96 olarak saptanmıştır.

4 alt boyut ve 30 madde
Ebelik İlişkileri (11 m): Ebe, meslektaşlarının gelişimini destekleyici nitelikte profesyonel ilişkiler kurar.
Ebelik Uygulamaları (9 m): Ebe, mesleği ile ilgili yasa ve politikaların oluşturulmasına katılır.
Ebelik Bilgi ve Uygulamalarında Gelişme (7 m): Ebe, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
Ebelerin Mesleki Sorumlulukları (3 m): Ebe, kadınların haklarını savunacak yeterliliğe gelmeleri için kadınları cesaretlendirir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= önemli değil – 5= son derece önemli)
İletişim: