Aile Değerleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Erkilet, A., Otrar, M., Durmuş, A., Erdoğan, A., Kılınç, C., … Gökçek, Y. Z. (2010). Medya profesyonellerinin ve medyanın aile algısı. Ankara: ASAGEM.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin gerçekleştirilen iç tutarlık analizleri sonucunda toplam alpha katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının alpha katsayıları .89 ile .99 arasında değişmektedir.

14 alt boyut ve 65 madde
Anne-Çocuk İlişkisi
Akraba İlişkileri
Cinselliğe Bakış
Çocuğun Değeri
Duygusal Bağ
Evliliğe Bakış
Sosyo-Ekonomik Değer
Farklı Yaklaşımlar
Geleneksel Aile Değerleri
Karar Alma Süreçleri
Kadın Rolleri
Sadakat
Şiddet

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: