Bireysel Kültür Değerleri Ölçeği (Hofstede’nin Kültür Boyutları)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saylık, A. (2017). Okul müdürlerinin paternalist (babacan) liderlik davranışları ile Hofstede’nin kültür boyutları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Saylık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/