Duygusal İştah Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirel, B., Yavuz, K. F., Karadere, M. E., Şafak, Y. ve Türkçapar, M. H. (2014). Duygusal İştah Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği, Beden Kitle İndeksi ve Duygusal Şemalarla ilişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3(3), 171-181. http://dx.doi.org/10.5455/JCBPR.44046

Sorumlu Yazar: 
Başak Demirel
Geçerlik: 

DİA’nın yapısal geçerliliğinin analiz edilmesi için temel bileşenler yöntemi ve Varimax dönüştürmesi uygulanmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluğu (r=0.78, p<0.001) faktör analizi için uygunluğu ortaya koymuştur (Barlett ki-kare=1255,27; p<0.001). Faktör çıkarılma amacıyla ‘eigenvalue’ değeri 1’in üzerinde olan 7 faktör saptanmasına rağmen Scree plot grafiğinde DİA’nın 2 faktörlü yapıya sahip olduğu saptandı.

Güvenirlik: 

Çalışmamızda güvenirlik ölçümleri için; iç tutarlılık, madde analizi ve test-tekrar test analizleri yapılmıştır. DİA’nın iç tutarlılık analizi için Cronbach Alfa güvenirlik analizi tekniği kullanılmıştır. T1 zamanında doldurulan 225 test analize alınmış, tam olarak puanlanan 196 test üzerinden sonuç elde edilmiştir. Tüm test için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı r=0.730 olarak saptandı.

2 alt boyut ve 22 madde
Olumsuz/olumlu duygular (14 m): üzgün (olduğunuzda)
Olumsuz/olumlu durumlar (8 m): Baskı altında iken

Derecelendirme: 
9’lu Likert (1=normalden çok daha az yemek yemek – 5= aynı – 9=normalden çok daha fazla yemek yemek)
İletişim: