Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ecirli, H. ve Ogelman, H. G. (2015). Beş-Altı Yaş Çocukları İçin Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(13), 85-100.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Gülay Ogelman
Geçerlik: 

Cinsiyetle ilgili yapılan t-testi analizine göre sunulan
stratejilerde erkek çocuklarının kız çocuklara
göre daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir
(Sunulan etkili davranış stratejileri t(70)=3.42, p=
.001; erkekler: M= 10.22, SD= 1.33; kızlar: M=
9.00, SD= 1.65. Sunulan etkili düşünce stratejileri
t(70)= 3.17, p= .002, erkekler: M=9.97, SD= 1.61,
kızlar= 8.71, SD= 1.73). Söylenilen etkili davranış
ve duygu stratejilerinde ise cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık tespit edilmemiştir (söylenilen etkili
davranış stratejileri t(70)=.74, p= .462; söylenilen
etkili düşünce stratejileri t(70)=1.13, p= .262).

Yapı geçerliğinde, sunulan etkili
davranış stratejileri ile sunulan etkili düşünce
stratejileri arasında yüksek düzeyde olumlu yönde
anlamlı ilişki belirlenmiştir(r=.56, p <.001).
Ayrıca söylenilen etkili davranış stratejileriile
söylenilen etkili düşünce stratejileri arasında
da yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişki
ortaya konulmuştur (r= .48, p<.001).

Güvenirlik: 

Duygu Düzenleme Stratejilerin Bilgisi Ölçeği‘nin, güvenirliliğini tespit etmek için Cronbach Alpha
iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Sunulan stratejilerde (24 madde) Cronbach Alpha α= .75
ve söylenilen stratejilerde (12 madde) α= .70’dir. Ölçeklerden elde edilen iç tutarlılık katsayısının
0.60-0.80 aralığında olması, ölçeğin güvenilirliği için bir ölçüt olarak kabul edilmektedir

Duygu Düzenleme Stratejilerin Bilgisi Ölçeği‘nin,
çalışma grubu içerisinden rastgele seçilen 30
çocuğa iki hafta arayla uygulanması sonucuna
bağlı olarak iki ölçüm arasındaki korelasyon
katsayısı r=.81 (p<.001) olarak belirlenmiştir.
Bu sonuç, ölçeğin test-tekrar test güvenirliğinin
kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.

Değerlendirmeciler arasındaki tutarlılık, çalışma
grubu içerisinden rastgele seçilen 30 çocuğa iki
değerlendirmeci tarafından farklı zamanlardan
ölçme aracının uygulanması ile belirlenmiştir. İki
değerlendirmeciden elde edilen puanlar arasındaki
korelasyonun (Kappa=0.89, p< .001) yüksek
düzeyde olduğu belirlenmiştir.Güvenirlik çalışmaları sonucunda, Duygu Düzenleme Stratejileri
Ölçeğinin 5-6 yaş grubundaki Türk çocuklar için
güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

2 alt boyut ve 36 madde
Sunulan Stratejilerde (24 madde)
Etkili davranış stratejileri (6 m) : Bisküviyi yere koyup oradan uzaklaşması
Etkili düşünce stratejileri (6 m): Arı birazdan uçar gider diye düşünmesi
Etkili olmayan davranış stratejileri (6 m): Arıya vurması
Etkili olmayan düşünce stratejileri (6 m): Arı beni birazdan sokacak diye düşünme
Söylenilen Stratejilerde (12 madde)
Söylenilen etkili davranış stratejileri (6 m): Arıdan korkmamak için ne(ler) yapardın
Söylenilen etkili düşünce stratejileri (6 m): Arıdan artık korkmamak için ne(ler) düşünürdün?

Derecelendirme: 
4 cevaplı test ve Açık uçlu cevap
İletişim: