Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği Çocuk Formunun (BDDÖ-Tç)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurtoğlu-Karataş, B. (2019). 9-11 yaş grubu çocukların bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve öz saygı düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Büşra KURTOĞLU KARATAŞ
Geçerlik: 

Geçerlik çalışması kapsamında kapsamında orijinal yapının Türk Kültüründeki varlığı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile belirlenmiş daha sonra ikinci bir geçerlik kanıtı olarak alt boyutlar arası korelasyon Spearman RHO ile hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ortaya çıkan 8 boyutlu yapının uyum iyiliği değerleri χ2 :706,94, sd: 435, χ2
/sd: 1,62, IFI:0,93, CFI: 0,93, NNFI: 0,92, RMSEA:0,046 şeklindedir. Kikarenin serbestlik derecesine oranı ikinin altında olması ve RMSEA değerinin 0,05’ten küçük olması modelin mükemmel uyumunu, diğer değerlerin 0,90’ın üzerinde olması da modelin yeterli düzeyde uyumlu olduğunu göstermektedir.
(olayın değerini azaltma-0,43) alt boyutu hariç diğer boyutların Cronbach α değerlerinin 0,62 ve 0,84 arasında değişkenlik gösterdiği madde toplam korelasyonunda en düşük değeri M:34 (0,152) alırken yüksek değeri M:35 (0,704) ‘ün aldığı görülmektedir. Sonuçlar Cronbach α ve madde toplam korelasyon değerlerinin istatistiksel olarak güvenilir olduğunu göstermektedir.

Her bir alt boyut 4 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Likert 5’li likert tipi (1 = bana hiç uygun değil, 2= bana biraz uygun, 3= bana kısmen uygun, 4= bana çok uygun, 5= bana tamamıyla uygun)
İletişim: