Düşme Yönünden Ev içi Güvenlik Koşulları Değerlendirme Formu (DEGKDF)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, B. ve Lök, N. (2012). Yaşlılarda düşme yönünden ev içi çevre özellikleri değerlendirme formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Akademik Geriatri Dergisi, 4(3), 141-151.

Sorumlu Yazar: 
Belgin Akın
Geçerlik: 

DEÇÖDF’nin geçerliliğine yönelik olarak içerik geçerliliği
(content validity) ve yapı geçerliliği (construct
validity) incelenmiştir. içerik geçerliliğine yönelik olarak
konu alanından uzman kişilerden görüş alınmşltır, yapı
geçerliliğine yönelik olarak bilinen grup geçerliliği incelenmiştir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğine yönelik olarak iç tutarlılığı ve görüşmeciler arası güvenilirliği incelenmiştir. iç tutarlılık (internal consistency) için evet/hayırlı ölçeklerde önerilen KR-21 güvenilirliği hesaplanmıştır. Görüşmeciler arası güvenilirliğin incelenmesinde Kappa analizinden yararlanılmıştır.

Form toplam 41 sorudan oluşmakta ve bunların alanlara dağılımı; oturma odası 7,
mutfak 6, yatak odası 7, banyo/tuvalet 9, merdivenler
10 ve koridor 4 soru şeklindedir.

Derecelendirme: 
İkili -Dikotom
İletişim: