Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, B. (2008). Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 41-51.

Sorumlu Yazar: 
Banu Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin ölçüt geçerliğini sınamak amacıyla, RİDKOÖ ve KSE seçilmiştir. RİDKOÖ sonucunda yedi alt boyut elde edilmiştir ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .66’dır. KSE için ölçülen toplam iç tutarlılık katsayısı ise .97’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç-tutarlık katsayısı .70, test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .58 olarak bulunmuştur.

6 alt boyut ve 31
İyilik Varsayımı(6m): İnsan doğası temelde iyidir
Adalet Varsayımı(8m): İnsanlar genellikle yaşadıklarını hak ederler
Şans Varsayımı(4m): Temelde şanslı bir insanımdır..
Rastlantısallık Varsayımı(6m): Genel olarak yaşam bir kumardır.
Kendilik Değeri Varsayımı(4m): Kendim olmaktan son derece memnunum
Kontrol Varsayımı(3m): Genellikle, benim için en iyisi olacak şekilde davranırım

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: