Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliğine İlişkin Öğrenci Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şenel, S., & Şenel, H. (2021). Remote Assessment in Higher Education during COVID-19 Pandemic. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(2), 181-199. https://doi.org/10.21449/ijate.820140

Sorumlu Yazar: 
Selma ŞENEL
Geçerlik: 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanından üç uzmanın ve uzaktan eğitim alanında çalışmaları olan iki uzmanın görüşlerine başvurulmuş ve formda iyileştirmeler yapılmıştır. Ön deneme uygulaması 7 yedi lisans öğrencisi ile yapılmıştır. Temel eksen faktörleştirme tekniği ile Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeğin tek boyutlu özdeğeri 6.529 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 11 madde ve tek boyut ile açıkladığı varyans % 55.43 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.93’tür.

Ölçekte 11 madde yer almaktadır.

Örnek madde:
Ölçme/ödevlendirme sürecindeki yönerge ve açıklamalar anlaşılır ve açıktı

Derecelendirme: 
5’li Likert (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: