Sporun Sosyal Yönden Pazarlanmasına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, H. ve Mengütay, S. (2009). Sporun sosyal yönden pazarlanmasına yönelik tutum ölçeği geliştirme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 252-262.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Ünal
Geçerlik: 

Ölçme aracındaki maddeler ya da alt boyut toplam puanları ile ölçek toplam puanları arasındaki manidar korelasyon katsayıları, iç tutarlılık göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde oluşturulan ölçme aracının maddeleri çoğunlukla aynı yönde bir ayırım yapmışsa bu aracın yüksek iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermekte ve aracın yapı geçerliliği içinde kanıt olmaktadır. (Kişi sayısı= 150 – Madde sayısı= 55 – Cronbach Alfa katsayısı= ,9735). Yapı geçerliği için madde puanları faktör analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin faktör analizi sonucunda 15 madde ölçekten çıkartılmıştır.

Güvenirlik: 

Bu tez çalışmasının Cronbach Alfa değeri 0.973 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: