Dubois 5 Kelime Testi (5KT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayserili, G. (2010). Dubois 5 kelime testi’nin 50 yaş ve üzeri yetişkin bireyler için geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Gül Kayserili
Geçerlik: 

5KT testinin Türkçe sürümünün geçerliliğinin sınanmasında iki temel yaklaĢım
kullanılmıĢtır: 1- EĢ zaman geçerliliği ,
2- Bilinen Gruplar (Yapısal) Geçerliliği

Güvenirlik: 

İç tutarlılık (n:167 [tüm katılımcı sayısı]) ve test-tekrar test
güvenilirliği (40 kontrol, 30 olgu) sınanmıĢtır. Ġç tutarlılık çözümlemelerinde Cronbach alfa,
test-tekrar test güvenilirliğinde ise Sparman Rho Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Her iki testte de skor 1.0 e yaklaĢtıkça güvenilirliğin yükselmektedir.

Derecelendirme: 
İletişim: