Dürüst Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Melek Erken
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonunda ölçek tek faktörlü çıkmıştır. Ölçekte bulunan
maddelerin yükleri 0,326- 0,737 arasında değişmektedir. Dürüst Davranış Ölçeği’nin tek faktörünün
ölçeğe ilişkin toplam varyansı 34,438’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Dürüst Davranış Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi ise ,834’dür.

Ölçek 15 maddeden ve tek faktörden oluşmaktadır.
Arkadaşımdan aldığım kitabı söz verdiğim zamanda götürürüm (4. madde)
Yaptığım bir hatayı başkalarının üzerine atmam (7. madde)
Aileme arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum ders başka yerlere giderim (10. madde)
Annemin cüzdanından gizlice para alırım (14. madde).

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)