Dua Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Albayrak, A., Acuner, Y. ve Seyhan, B. Y. (2014). Dua Tutum Ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 365-372.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Albayrak
Geçerlik: 

KMO değerleri 1. uygulama için ,927, 2. uygulama için ise ,960 olarak hesaplanmıştır.Her iki
uygulama için Bartlett test sonuçlarına göre “p” değeri anlamlı düzeydedir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan madde yüklerinin ,365 ile ,792 aralığında olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Her bir boyut için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayılarının Amaç boyutu için ,88; Sıklık ve His-Şuurluluk boyutları için ,87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geneli için hesaplanan güvenirlik katsayısı ,94’dür.

3 alt boyut.34 maddeden oluşur.

Amaç (12 m)

Sıklık (11 m)

His ve Şuurluluk (11 m)

Derecelendirme: 
5’li likert (1=hiç uygun değil – 5=çok uygun)
İletişim: