Dua Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman,E. ve Temiz,Y.E. (2014). Dua Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi ,12(28), 193-219.

Sorumlu Yazar: 
Erkan Yaman
Geçerlik: 

Dua Ölçeği’nin geçerlik çalışmaları olarak yapı geçerliği uygulanmıştır. Yapı geçerliği için ölçeğin faktör yapısını ve alt ölçeklerini belirlemek amacı ile Açımlayıcı (exploratory) ve Doğrulayıcı (confirmatory) Faktör Analizleri yapılmıştır. Tefekkür ve Rahatlama alt boyutu için .29 ile .46 arasında, İstek ve Şükür alt boyutu için .38 ile .47 arasında, Manevi Hoşnutsuzluk alt boyutu için .24 ile .46 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Dua Ölçeği’nin güvenirliğin belirlenmesinde, ölçek ve ölçek alt boyutları için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, Spearman-Brown korelasyon katsayısı, Guttman Split Half değeri hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değeri .917, Sperman-Brown korelasyon katsayısı .896 ve Guttman Split-Half katsayısı ise .896 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut 38 Madde
Tefekkür ve Rahatlama (23m): Dua ettiğimde rahatlarım
İstek ve Şükür (9m): Verdiği nimetlerden dolayı Allah’ a şükrederim.
Manevi Hoşnutsuzluk (6m): Duam gerçekleşmediğinde, Allah’ ın beni sevmediğini düşünürüm.

Derecelendirme: 
4’ lü Likert (1=Hiç Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Katılıyorum, 4=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: