Dokuz Tip Mizaç Ölçeği-Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirel, E. D., Ünal, Ö., Plancı, M., Kandemir, M., Örek, A., Akkın, G., Demir, T., Üstündağ, M. F., Gürçağ-Naşit, S., Aydemir, Ö. ve Selçuk, Z. (2015). Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formunun geçerlik güvenirliği ve ergenlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu İle mizaç tipleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 40(179), 361-381.

Sorumlu Yazar: 
Enver Demirel Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçüt geçerliği için kullanılan Temel Kişilik Özellikleri Envanteri (Basic Personality Traits,
TKÖE): Gençöz ve Öncül (2012) tarafından Beş Faktör Modeli’ne dayalı ve Türk kültürüne uygun
olarak geliştirilen bir öz bildirim ölçeğidir.

Güvenirlik: 

Temel Kişilik Özellikleri Envanterinin iç tutarlılık katsayıları 0.71 ve 0.89, madde toplam korelasyon katsayıları 0.32
ve 0.77 arasında değişmektedir. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise 0.71 ve 0.84 arasında
değişmektedir.

Toplam 91 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
3’lü likert şeklinde (“evet”, “bazen”, “hayır”) .
İletişim: