Dokunmatik Ekranlara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydemir B. (2011). Dokunmatik ekran kullanımının öğrencilerin bilgisayar kullanımına ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Bilal Aydemir
Geçerlik: 

Ölçeğin 56 maddelik formu 377 kişiye uygulanarak ilk faktör analizi
çalışması yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce verilerin faktör analizine
uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin Katsayısı ve Bartlett Testi ile değerlendirilmiştir.
KMO katsayısının 0,60’dan büyük ve Bartlett Testi’nin anlamlı çıkması verilerin
faktör analizine uygunluğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2003). İlk faktör
analizi çalışmasında Dokunmatik Ekran Tutum Ölçeği (DETÖ) için KMO değeri
0,94 ve Bartlett Testi sonucu (.000 ) anlamlı çıkmıştır. KMO değerinin 0,90
üzerinde çıkması örneklem büyüklüğünün mükemmel olduğu şeklinde yorumlanır

Güvenirlik: 

DETÖ alt testleri için hesaplanan korelasyonlar
incelendiğinde tüm korelasyonların “DETB Toplam” ve “DEİÇYT Toplam
Tekrar” kolerasyonu haricinde 0,01 düzeyinde manidar olduğu görülmektedir.
Sadece “DETB Toplam” ve “DEİÇYT Toplam Tekrar” puanları kolerasyonu 0,05
düzeyinde manidar bulunmuştur. Özellikle alt testlerin tekrar uygulaması sonucu
elde edilen kendilerine ilişkin puanlar arasındaki korelasyonlar dikkate
alındığında +1’e yakın olduğu ve ölçeğin çok yüksek bir kararlılık sergilediği
söylenebilir. Bu çerçevede ölçeğin test – tekrar test güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

DEİÇYT(17 m): Keşke bütün bilgisayarlar dokunmatik ekranlı olsa.

DEKZİT(7 m): Dokunmatik ekran kullanırken bir süre sonra omzum
ağrıyor.

DERYB(4 m): Görsel Sanatlar dersinde dokunmatik ekran kullanarak
resim yapmak isterim.

DETB(3 m): Dokunmatik ekranda çift tıklarken zorlanıyorum

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: