Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uludağ, E. (2013). Doğumda verilen destekleyici bakıma ilişkin kadının algısı ölçeği (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Elif Uludağ
Geçerlik: 

Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda üç faktör belirlenmiştir. Her bir faktör altındaki faktör yük değerleri 0.38 ile 0.76 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analiziyle geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksek bulunmuştur. Model uyum göstergeleri ise, x 2 : 1308.49, df: 492, YHOK: 0.068, İUİ: 0.82, KUİ: 0.97, NNUİ: 0.97 NUİ: 0.95 olarak saptanmıştır. İUİ dışındaki bu değerler modelin iyi bir uyuma sahip olduğunu ve üç alt faktörü doğruladığı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Elde edilen bulgulara göre ölçeğin örneklem grubu için çok iyi düzeyde iç tutarlılık gösterdiği, (α=0.94), ölçeğin alt boyutları için iç tutarlığın ise yüksek derecede kabul edilebilir düzeyde (α= 0.92-0.87) olduğu bulunmuştur.

Ölçek 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte üç alt boyut bulunmaktadır. Birinci alt boyut kadınların rahat hissetmesini sağlayan davranışları, ikinci alt boyut kadınları bilgilendirici davranışları ve üçüncü alt boyut ise kadınları rahatsız edici davranışları içermektedir.

Derecelendirme: