Doğum Sonu Hemşirelik Bakımını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız- Eryılmaz, H. (1999) Doğum sonu hemşirelik bakımının değerlendirilmesinde ölçek geliştirilmesi ve uygulananan bakım yönteminin (pathway) etkilerinin belirlenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinde, faktör analizi istatistik tekniklerinden en yaygın kullanılan ” varimax rotated factor matrix analysis” yöntemi kullanılmıştır. 2’li ve 4’lü faktör analizi istenmiştir. Hem hemşireler, hem de annelerle ilgili ölçek formundaki maddelerde, kendi aralarında yüksek ilişki gösterenler 2 faktörde toplanmıştır. Her iki ölçek formunda da 1.faktörde yer alanlar, DS hemşirelik bakım girişimleriyle ilgili olan maddelerdir ve ölçeğin BAKIM alt boyutunu oluşturmuştur. 2. faktörde toplananlar ise DS bakımındaki eğitimle ilgili olan maddelerdir ve ölçeğin EĞİTİM alt boyutunu oluşturmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği, iç tutarlılığı ölçülerek sınanmıştır. Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısı hesaplanmış ve analiz sonucunda: Hemşirelerle ilgili olan 45 maddeli ölçek formunda Cronbach Alfa= .96, DS annelerle ilgili olan 45 maddelik ölçek formunda ise Cronbach Alfa= .88 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)