Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Topkara, F. N., & Çağan, Ö. (2021). Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 245-253.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Nilüfer TOPKARA
Geçerlik: 

Araştırmacının ölçülen faktörlerin doğasına ilişkin bilgi edinmek amacıyla yaptığı inceleme türlerini ifade etmektedir. Bir veri grubuna açıklayıcı faktör analizi uygulanabilmesi için; likert tipi ölçek kullanılması, verilerin doğrusallık şartlarını taşıması ve değişkenler arasındaki korelasyonun en az 0.25, en fazla 0.90 olması gerekmektedir. Ölçeklerde yapı geçerliğini değerlendirmek için yapılan açıklayıcı faktör analizi 4 aşamadan oluşmaktadır

Güvenirlik: 

Likert tipi ölçüm sağlayan ölçeklerde, maddelerin kendi aralarındaki tutarlılık ve hipoetik bir değişkeni ölçme durumunu saptamaktır. Temel fonksiyonu iç tutarlılığı belirlemektir. Ölçek maddelerinin tutarlılık durumu ve arka planda bir hipoetik değişkeni temsil etme derecesi hakkında bilgi veren bir güvenirlik indeksidir (Çakmur, 2012). Cronbach Alfa katsayısının yüksek olması, ölçeğin tutarlı maddelerden oluştuğu anlamına gelmektedir. Literatürde bir ölçeğin kullanılabilmesi için Cronbach Alfa katsayısının 0.60-0.80 aralığında olmasının yeterli olduğu belirtilmektedir

Ölçek 21 madde 6 faktörden oluşmakta
1. Duygusal Hafıza alt boyutu : 5 maddeyi içermektedir
2. Hafızanın Merkezliliği : 4 maddeyi içermektedir
3. Tutarlılık alt boyutu : 3 maddeyi içermektedir.
4. Tekrar Yaşama alt boyutu : 4 maddeyi içermektedir
5. Duyusal Hafıza : 4 maddeyi içermektedir
6. İstemsiz Hatırlama : 3 maddeyi içermektedir

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: