Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altuntuğ, K. ve Emel, E. G. E. (2012). Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15(3), 214-222.

Sorumlu Yazar: 
Kamile Altuntuğ
Geçerlik: 

Türkçe ölçeğin faktör analizinde faktör yükü 0.41 ile 0.80 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde beş faktörlü yapı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek toplam puanına göre Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: 0.95 ve madde toplam puan korelâsyonları 0.435–0.717 arasındadır. Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe formu doğum yapmış kadınlarda doğum sonu yaşam kalitesini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araçtır

5 alt boyut ve 40 madde
Akrabalık-aile-arkadaş (9 madde),
Sosyoekonomik (9 madde),
Eş (5 madde),
Sağlık(8 madde),
Psikolojik (9 madde).

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)