Doğum Sonrası Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ertürk, N. (2007). Doğum Sonrası Destek Ölçeğinin Türk toplumuna uyarlanması (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Nursen ERTÜRK
Geçerlik: 

Faktör analizi ve önceden yapılmış çalışma sonuçlarının, mevcut çalışma sonuçları ile karşılaştırılması (korelasyon) yolu ile yapılmıştır. Her faktörün özdeğeri, 1’in üzerinde bulunmuştur. Dört faktörlü ölçeğin çözümlemesinde özdeğerler sırasıyla
Faktör 1 için 15.00, Faktör 2 için 13.50, Faktör 3 için 11.00 ve Faktör 4 için 9.60 olarak bulunmuştur. Dört faktör toplam varyansın %48.90’ını açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha Çözümlemesi, Madde Toplam Puan Korelasyon Tekniği, Split-half ve Spearman-Brown güvenirlik katsayıları kullanılarak analiz edilmiştir.

4 alt boyut ve 34 madde
Maddi destek(9m)
Duygusal destek(10m)
Bilgilendirme desteği(10m)
Karşılaştırma(5m)

Derecelendirme: 
8’li likert (Önemli değil:0-Çok önemli:7)