Doğa Sevisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tahiroğlu, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma değerlerinin öğretimi ve değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının belirlenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Tahiroğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .698 ile .754 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .723 ile .812 arasında değişmektedir.

3 alt boyut 60 madde
Doğa Sevgisi (18 m):
Temizlik (17 m):
Saygılı Olma (25 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: