Diyet Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eskici, G., ve Karahan-Yılmaz, S. (2021). Diyet Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Ankara Health Sciences) 10(1), 35-45. doi: 10.46971/ausbid.875393

Sorumlu Yazar: 
Günay ESKİCİ
Geçerlik: 

Ölçeğin faktöriyel yapısını belirlemek ve aynı zamanda geçerlik çalışması için toplanan verilere ilişkin açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Yapılan faktör analizinde 1 nolu maddenin faktör yükünün 0.30 değerinden düşük olduğu gözlenmiş ve bu madde ölçekten çıkarılarak ikinci kez AFA yapılmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde tüm maddelerin 0.30 değerinden yüksek faktör yüküne sahip olduğu gözlenmiştir. Maddelerin faktör yüklerinin 0.505 ile 0.894 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Madde toplam korelasyonlarının da 0.30 değerinden yüksek olduğu ve 0.422 ile 0.847 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Dokuz maddelik ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0.902 olarak yüksek bir güvenirlik elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre Diyet Memnuniyet Ölçeği’nin Türkçe formunun Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısının orijinal ölçeğe göre yüksek
olduğu tespit edilmiştir.

1. Diyetimde yasaklı olan yiyeceklere istek
duyuyorum.
2. Yemek hazırlamak kolaydır.
3. Bu diyeti evde uygulamak kolaydır.
4. Bu diyeti ev dışında uygulamak kolaydır.
5. Bu diyet bana yediklerimden zevk almamda
yeterli çeşitlilik sunar.
6. Bu diyet benim bütçeme uygundur.
7. Bu diyeti uygularken kendimi fiziksel
olarak iyi hissediyorum.
8. Bu diyetin benim (durumum)* üzerindeki
etkisinden memnunum.
9. Bu diyeti ömür boyu uygulayabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (1= Kesinlikle katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Karasızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: