Dijital Sağlıklı Diyet Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karahan-Yılmaz, S., ve Eskici, G. (2021). Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-Kısa Form ve Dijital Sağlıklı Diyet Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(3),19-25.

Sorumlu Yazar: 
Sevil KARAHAN YILMAZ
Geçerlik: 

DFA sonuçlarına göre tüm maddelerin t değerleri anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
Ölçekten herhangi bir madde çıkarılmasına gerek bulunmamıştır. Faktör yüklerinin 0,29 ile 0,68 arasında değiştiği gözlenmiştir.Faktör yükleri
incelendiğinde tüm maddelerin 0,30 değerinden yüksek
faktör yüküne sahip olduğu gözlenmiştir. Maddelerin
faktör yüklerinin 0,692 ile 0,858 arasında değiştiği tespit
edilmiştir. Madde toplam korelasyonlarının da 0,30
değerinden yüksek olduğu ve 0,492 ile 0,700 arasında
değiştiği gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine Cronbach
Alpha katsayısı ile bakılmıştır. 4
maddelik ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,785 olarak
güvenilir nitelikte belirlenmiştir.

4’lü Likert tipi cevap seçeneklerini içermekte ve 4 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü likert: (1:çok zor, 2:oldukça zor, 3:oldukça kolay, 4:çok kolay)
İletişim: