Diyaliz Hastalarında Egzersiz Yararları/Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taş, D. (2016). Diyaliz Hastalarında Egzersiz Yararları/Engelleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Taş
Geçerlik: 

Kapsam Geçerlik İndeksi puanı 0.98 olup, uzman görüşleri arasındaki uyumun değerlendirilmesi için uygulanan Kendall’s W iyi uyuşum analizi ile elde edilen değer 0.301’dir (p=0.000). Bu sonuç uzmanlar arasında görüş birliğinin olduğunu göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi ve faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Temel bileşenler analizinde öz değeri biri aşan beş faktör elde edilmiştir ve bu beş faktörün açıkladığı toplam varyans %58,19 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

DPEBBS ölçeğinin güvenirlik analizine dayalı sonuçlar: ölçeğin madde analizi sonucunda bir maddenin 0,20 nin altında olduğu, ölçek sorularına verilen yanıtların tek bir cevapta yoğunlaşmasının varyansı etkilediği göz önüne alınarak ölçekten çıkarılmamıştır. Ölçeğin diğer maddelerinin madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Ölçek iç tutarlık güvenirlik katsayısı değerlendirildiğinde, ortalaması 80.10±9.87 olan ölçeğin Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı α=0.80 olarak saptanmıştır. Ölçek ve alt boyutlarının zamana karşı değişmezliğini değerlendirmek için test-tekrar test ile elde edilen puan ortalamaları bağımlı gruplarda t testi ile karşılaştırılmış olup, ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç ölçeğin her iki uygulamada tutarlı, benzer sonuçlar gösterdiğini ve zamana karşı değişmediğini göstermiştir. Ölçeğin Pearson Korelasyon analizi sonucunda birinci ve ikinci uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki güvenirlik katsayısı r=0.84 olarak bulunmuş ve pozitif yönlü güçlü bir ilişki olduğu (p=0.000) saptanmıştır.

24 madde+ 2 açık uçlu soru
Madde 1. Egzersiz toplam sağlık harcamalarımın
azalmasına yardım eder.
MAdde 2. Egzersiz vücut ağrımı azaltmaya yardım eder.

Derecelendirme: 
4’lü likert (Kesinlikle katılmıyorum’dan Kesinlikle Katılıyorum’a)
İletişim: