Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Teker, N. ve Özer, A. (2016).Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 45(209), 314-335.

Sorumlu Yazar: 
Necmettin Teker
Geçerlik: 

SMSTM Ölçeğinin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılarak incelenmiştir. KMO değeri araştırmada .905 olarak bulunmuştur. Bartlett değerinin anlamlı olduğu görülmüştür [X²(52)=2753. df=210, Sig =.000]. Ölçekte özdeğeri (eigenvalue değeri) 1’in üzerinde olan 3 bileşen olduğu görülmüştür. Bu bileşenlerin öz değerleri 10,081, 1,980, 1,6221’dir. Sırasıyla 1. bileşen bu ölçekle ölçülmeye çalışılan özelliğin %47,462’sini açıklarken sırasıyla 2. bileşen %9,836’sını, 3. bileşen %8,046’sını açıklamaktadır. Toplamda bu bileşenler, ölçülmeye çalışılan özelliğin %65,344’unu açıklayabilmektedir. Faktör yüklerinin varyansın maksimum yaparak faktörleri değişkenler arasında sadeleştirmek amacıyla bütün faktörlerin birbiriyle ilişkisiz olduğunu kabul ederek dikey döndürme seçeneklerinden “varimax” yöntemi kullanılmıştır. Döndürme sonrasında bu faktörlerin öz değerleri birinciden üçüncüye doğru sırasıyla 7,075, 4,728, 1,880; açıklanan toplam varyansa katkıları ise %33,689, %22,513, %8,954 olarak değişmektedir. Döndürme öncesinde birinci faktör varyansın %48’ini açıklarken döndürmeden sonra %33,69’unu; ikinci faktör %9,836’sını açıklarken döndürmeden sonra %22,513’ünü, üçüncü faktör %8,046’sını açıklarken döndürmeden sonra %8,954’ünü açıklamaktadır. Döndürmeden sonra ilk iki faktörün toplam varyansının %50’nin üzerinde (%56,2) olması dikkat çekicidir. Döndürülmüş bileşenler matrisine göre de ölçeğin üç boyutlu olduğu söylenebilir. Döndürülmüş matris incelendiğinde bütün maddelerin faktör yük değerlerinin 0.30’nin üzerinde olduğu görülmektedir.
Değerlendirmeye alınan diğer bir uyum indeksi X²’dir. Ancak, X² tek başına değerlendirilen bir istatistik değildir. X², serbestlik derecesi (sd) ile oranlanarak değerlendirmeye alınır (Büyüköztürk, 2006). Son yapılan analiz için X² = 475.31 ve sd=151’dir. Bu değerler birbirine oranlandığında X²/sd oranının 3.1 (475.31/151=3.1) olduğu görülmektedir. Son analizde elde edilen RMSEA değer 0.8’dir. GFI değeri son analizde .84 olarak belirlenmiştir. Uyum indekslerinin incelenmesine devam edildiğinde son analizde AGFI’ın .80 olduğu görülmektedir. Standardize edilmiş RMR’ın uyum indeksinin .080 olduğu görülmektedir. Son olarak NNFI ve CFI uyum indeksleri incelendiğinde NNFI ve CFI’ın .94 olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Türkçe ölçeğin geneline ilişkin Cronbanch alfa iç tutarlık katsayısı .910’dir.

Ölçekte 19 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum, Orta Derecede Katılıyorum, Biraz Katılıyorum, Biraz Katılmıyorum, Orta Derecede Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum.
İletişim: