Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Terzioğlu, F., Aktaş, D., Ertuğ, N. ve Boztepe, H. (2019). Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeğinin (DEAÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 16(1), 15-20. doi: 10.5222/HEAD.2019.015

Sorumlu Yazar: 
Füsun Terzioğlu
Geçerlik: 

Uygulanan faktör analizi sonucunda ve Varimax döndürme yöntemi ile, 17 maddenin üç faktöre yüklendiği ve faktör yüklerinin 0,500’ün üstünde olduğu görülmüştür. Varimax döndürme işleminin uygulanmasından sonra ölçek, bir boyut ile varyansın %24.913’ünü, iki boyut ile varyansın %39.314’ünü ve üç boyut ile ise varyansın %53.628’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

17 maddeden oluşan Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeğinin sınıf içi güvenirlik katsayısı r=0.920, cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise α=0.926 olarak bulunmuş ve ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu saptanmıştır.

3 alt boyut ve 17 madde
Yetkinlik ve özerklik (4 m): Meslektaşlarım iyi eğitilmiştir.
İşbirliğine olan ihtiyacın algılanması (3 m): Meslektaşlarımın diğer mesleklerle işbirliği yapması gereklidir.
Mevcut işbirliğinin algılanması (10 m): Meslektaşlarım, birbirlerinin mesleki kararlarına güvenirler.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: