Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pehlevan, Z., ve Daşdan, E. N. A. (2017). Beden Eğitiminde Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeğinin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik analizi. Sport Sciences, 12(2), 14-23.

Sorumlu Yazar: 
Zeka Pehlivan
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik AFA sonuçları dikkate alınarak modelin test edilmesine yönelik DFA analizi sonucunda χ2/sd=2.99, RMSEA=0.059, NFI=0.96, GFI=0.89, AGFI=0.87, CFI=0.97 ve NNFI=0.97 istatistikler elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği’nin güvenirliğine ilişkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayıları faktör 1 için .92, faktör 2 için .84, faktör 3 için .65 ve faktör 4 için .71 olarak bulunmuştur.

Ölçek toplam 26 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
(1) “Kesinlikle katılmıyorum” ile (5) “Kesinlikle katılıyorum” arasında değişmektedir.
İletişim: