Dil Öğretme Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deregözü, A., & Gündoğar, F. (2020). Dil Öğretme Öz Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Diyalog Freigabe zur Veröffentlichung , 8(2), 431-447. https://dx.doi.org/10.37583/diyalog.845602

Sorumlu Yazar: 
Aysel Deregözü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Dil Öğretme Öz Yeterlik Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .85 bulunmuştur. Alt boyutlara göre bu katsayı, planlama boyutunda .59, uygulama boyutunda .89 ve ölçme ve değerlendirme boyutunda .88 olarak belirlenmiştir.

22 maddeden oluşan bir ölçektir.

Derecelendirme: 
5li likert