Dermatolojik Hastalıklara Özgü Aile Etki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, E., Gürel,M.S., Turgut-Erdemir, A. ve İnan-Yüksel, E.(2013). Dermatolojik Hastalıklara Özgü Aile Etki Ölçeği geliştirilmesi; geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, 48,74-81. doi:10.4274/turkderm.27167

Sorumlu Yazar: 
Enver Turan
Geçerlik: 

Yapı geçerliğinde faktör yapılarının anlamlı düzeyde olduğu görüldü. DH-AEÖ ve GSA-12 arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulundu (r=0,99). Aile bireylerinin DH-AEÖ skorları ile hastaların DYKÖ skorları arasında güçlü bir korelasyon görüldü (r=0,94). İnflamatuvar deri hastalıklarında non-inflamatuvar olanlara göre önemli derecede daha yüksek DH-AEÖ skoru vardı (p<0,0001) ve aile bireylerinin DH-AEÖ skorları ile hastaların hastalık şiddet skoru arasında pozitif bir ilişki vardı (r=0,79).

Güvenirlik: 

Görüşmelerin analizinden aile bireylerinin sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin (HRQoL) 15 farklı yönü tanımlandı. Geliştirilen ölçeğin Cronbach alfa katsayısı ölçeğin tüm maddeleri için 0,94 ve 7-14 gün sonraki test-yeniden test güvenirliliği ise 0,90 olarak tespit edildi. DH-AEÖ yüksek iç uyum ve yeniden test edilebilme güvenilirliği gösterdi.

15 madde

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: