Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öner, E. T. (2009). Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerine uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Esra Tuba Öner
Geçerlik: 

Alt ölçekler için parselleme yöntemiyle yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre “etik” ana faktörüne ilişkin toplam varyansın okulda etik %35.4’ünü, gündelik yaşamda etik %15.3’ünü açıklamıştır. “Finans” ana faktörüne ilişkin toplam varyansın şans oyunları %39.9’unu, yatırım %19.8’ini açıklamıştır. “Sağlık/Güvenlik” ana faktörüne ilişkin toplam varyansın güvenlik %32.1’ini, sağlık %14.5’ini açıklamıştır. “eğlence” ana faktörü toplam varyansın %32.4’ünü, “sosyal” ana faktörü
toplam varyansın %25.4’ünü açıklamıştır. Türkçe BARTÖ’nün yapı geçerliği için ayrıca, üniversite öğrencilerinin BARTÖ’nün tümünden aldığı puanlar ile Sosyal Beğenirlik Ölçeği (Kozan, 1983)‘nden
aldıkları puanlar arasındaki ilişki için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayı: r = .09 bulunmuş olup .05 ‘e düzeyinde anlamlı değildir

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayı ile hesaplanan iç tutarlık katsayıları sırasıyla: Ölçeğin tümü için .89, Okul Yaşamındaki Etik alt boyutu için .68, Gündelik Yaşamdaki Etik alt boyutu için .64, Şans Oyunları alt boyutu için .77, Yatırım alt boyutu için .75, Güvenlik alt boyutu için .65, Sağlık alt boyutu için .50, Eğlence alt boyutu için . 70 ve Sosyal alt boyutu için .57 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar test yöntemiyle hesaplanan kararlılık katsayısı ölçeğin tümü için anlamlı bulunmuştur (r = .95).

58 madde ve 8 alt boyuttan oluşmaktadır.
Okul Yaşamındaki Etik
Gündelik Yaşamdaki Etik
Şans Oyunları
Yatırım
Güvenlik
Sağlık
Eğlence
Sosyal

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uygun değil – 5=çok uygun)