Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 241-268.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal formda olduğu gibi üç faktörden oluştuğu ve faktör yüklerinin. 39 ile .88 arasında değiştiği görülmüştür. Ayırt edici geçerlik sonuçları ölçeğin klinik ve normal örneklemi geçerli biçimde ayırt edebildi¤ini göstermiştir. DASÖ’nün uyum geçerliği puanlarının sırasıyla .87 ve .84 olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı .89, madde toplam korelasyonlar› .51 ile .75 arasında bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar ve iki yar› güvenirlik puanlar› ise .99 ve .96 olarak belirlenmiştir.

DASÖ 42 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü likert (0=bana hiç uygun değil-3=bana tamamen uygun)
İletişim: