Depresif Semptomatolojinin Hızlı Envanteri (DSHE)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bİlgin, A. (2013). Depresif semptomatolojinin hızlı envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Bilgin
Geçerlik: 

Depresif grup ile sağlıklı kontrollerin DSHE puanları karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (t=30,14 df=243 p<0,001). Bu sonuç DSHE-K’nin depresif hastaları sağlıklılardan çok iyi ayırt ettiğini göstermektedir.

Güvenirlik: 

Çalışmamızda iç tutarlılık güvenirlik katsayısını saptamak amacıyla Cronbach alfa değeri hesaplanmıştır. Bu yöntemle DSHE-K’nin Cronbach alfa değeri 0,901olarak bulunmuştur. Bu, ölçeğin çok iyi bir iç tutarlılığının olduğunun göstergesidir.

30 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
0 (belirti yok) ile 4 (belirti ağır)
İletişim: