Deprem Stresi İle Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yöndem, Z.D. ve Eren, A. (2008). Deprem Stresi İle Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 60-75.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Deniz Yöndem
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. ( χ²= 146.84 sd=101 p<0.01; χ²/sd=
1.45; RMSEA=.049; CFI=.94 ve NNFI=.93 ). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .460 ile .808 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .69 ile .85 arasında değişmektedir.

Dini Baş etme (5m): Dua ederek rahatlamaya çalışırım
Olumlu Yeniden Değerlendirme (6m) : Yaşam hakkında daha iyimser olmaya çalışırım
Sosyal Destek Arama (5m) : Yaşadıklarımı ailem ya da arkadaşlarımla paylaşırım

Derecelendirme: 
4’lü Likert ( 1=Hiçbir zaman – 4= Her zaman )
İletişim: