Deneye İlişkin Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, M. (2018). Deneye İlişkin Özyeterlik Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 475-486. doi:10.24106/kefdergi.389809

Sorumlu Yazar: 
Miraç Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Deneye ilişkin özyeterliği ölçen ve planlama, uygulama ve değerlendirme alt boyutlarına sahip olan orjinal ölçeğin geneline ilişkin Cronbach alfa içtutarlık katsayısını α=.81 olduğu, alt boyutlarının Cronbach alfa güvenirlik değerlerinin de α=.70’den yüksek olduğu bildirilmiştir.

18 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert “tamamen katılıyorum, çok katılıyorum, kısmen katılıyorum, çok az katılıyorum, hiç katılmıyorum”
İletişim: