Değişime Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Seren, Ş. (2005). Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi ve kalite belgesi alan hastanelerde değişim ile örgüt kültürü arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Ölçme aracındaki maddelerinin,ölçülmek istenen davranışın alanını yeterli düzeyde kapsayıp kapsamadığını göstergesi ”kapsam geçerliği” olarak ifade edilmektedir.Buradaki temel nokta,ölçeğin,ölçülmek istenen tutumunun gözlenebilir tüm özelliklerini,kapsamındaki maddelerle temsil edip etmediğinin belirlenmesidir.Değişime Karşı Tutum Ölçeği’nin maddelerinin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla davranış bilimleri,hemşirelikte yönetim,halk sağlığı ve psikoloji alanlarında uzman 14 kişiden görüş alınmıştır.

Güvenirlik: 

Bu analizden elde edilen sonuçlar, her madde puanının toplam puanla uygun korelasyon gösterdiğini,alt boyutların ölçeğin tamamıyla ilişkili olduğunu ve her alt boyutun güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.
Ölçek geliştirme çalışmalarında özellikle Likert tipi ölçek geliştirirken,ölçme aracında yer alan maddelerin iç tutarlılığını yani homojenliğini test etmek amacıyla,aracın güvenilir olduğunun değerlendirilmesi için Cronbach Alfa katsayısından yararlanılmaktadır.

Bu araştırmada ,geliştirilecek ölçek için tahmin edilen madde sayısı 20-25 olarak düşünülmüş ve buna göre Değişime Karşı Tutum Ölçeği geliştirilirken ilk aşama olarak 57 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur.

Derecelendirme: