Değişime Karşı Tepki Türü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altıntop, M.Y. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin değişime karşı tepkileri ile okul kültürü algıları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Sorumlu Yazar: 
Muhammet Yasir Altıntop
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Temel bileşenler analizinde değişime karşı tepki türünü belirleyen alt boyutlarda birbiriyle ters orantılı boyutların olmasından dolayı maddelerinin genel alfa değeri hesaplanmamıştır. Bu yüzden değişime karşı tepki türünü belirleyen her bir boyut için, iç tutarlılık katsayısı “Cronbach Alfa” hesaplanmış ve her bir alt boyutun ayrı ayrı güvenilirliklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre,
10 maddeden oluşan aktif destek boyutunun alfa değeri .88
5 maddeden oluşan pasif destek boyutunun alfa değeri .78
6 maddeden oluşan pasif direnme boyutunun alfa değeri .83
8 maddeden oluşan aktif direnme boyutunun alfa değeri .87

olarak bulunmuştur.

29 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Aktif Destek(10 m) :Yapılandırmacı eğitim yaklaşımını destekliyorum ve başkalarının da kabul etmesi için uğraşırım.
Pasif Destek(5 m): İşimle ilgili yeni değişik şeyler öğrenmek ilginç gelse de bu konuda çok çaba göstermiyorum
Aktif Direnme(8 m): Okul Gelişim Yönetim Ekibi çalışmalarında görev almam. Eğer verilirse de yapmam.
Pasif Direnme(6 m): Okulda arzulamadığım bir değişikliğe karşı çıkanları desteklerim

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Hiçbir zaman – 4=Her zaman)
İletişim: