Değişime Direnç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, A. (2019). Değişime direnç: Bir uyarlama çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 237-252.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah ÇALIŞKAN
Geçerlik: 

Değişime Direnç Ölçeğinin yapısal geçerliliğinin test edilmesi amacıyla iki farklı örneklem grubuna ilişkin verilere Keşfedici Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Değişime Direnç Ölçeğinin güvenilirliği Cronbach Alfa testi ile hesaplanmıştır. Ölçeğinin güvenilirliğini tespit etmek maksadıyla, her iki örneklem grubu için ölçeğin bütününün ve alt boyutlarının iç tutarlılıkları hesaplanmış, iç tutarlılığa ilişkin sonuçlar, ölçeğin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu göstermiştir.

Değişimin işimi zorlaştıracağına inanıyorum.
Değişim beni strese sokar.
Değişimin gerçekleşmesini önlemek için yollar ararım.

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen katılıyorum).
İletişim: