Öğrenci Velilerine Yönelik Teknolojiye Karşı Direnç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, O., ve Celayir, E . (2020). Öğrenci Velilerine Yönelik Teknolojiye Karşı Direnç Ölçeği. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 614-631. https://doi.org/10.24315/tred.551325

Sorumlu Yazar: 
Emine Celayir
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmış ve sonucundaki uyum indeksleri incelendiğinde ölçeğin doğrulandığı belirlenmiştir (χ2=471,237, GFI=,90, AGFI=,86, CFI=,90, RMSEA=,05 ve RMR=,08).

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığını belirlemek amacıyla Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve ,85 bulunmuştur

25 maddeden oluşan ölçekte örnek sorular.
1. madde Teknolojik aletlerin çabuk bozulduğunu düşünüyorum.
6. madde Teknolojik aletlerin kullanımı benim için zordur.

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: