Dayanıklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Argon, T. & Kaya, A. (2017, 20-21-22-23 Nisan). Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması (Bildiri Sunumu). 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Side-Antalya, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ayça Kaya
Geçerlik: 

Geçerlik için ilk olarak kapsam geçerliğine bakılmış; KMO değeri ve Barlett katsayısının kabul edilebilir değerden daha yüksek değerlere sahip olması nedeniyle kapsam geçerliğinin sağlandığı görülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla iki çalışma grubu kullanılmıştır. İlk çalışma grubu üzerinde AFA ve ikinci çalışma grubu üzerinde modelin doğrulanmasını test eden DFA yü rü tü lmü ştü r. Orijinal ölçek de dikkate alınarak AFA sonucu ortaya çıkan iki faktörden birine “İlginin Sürekliliği” diğerine “Çabada Azim” şeklinde isimlendirme yapılmıştır. DFA’da ölçeğin geçerliği test edilmiş, AFA sonucunda ortaya konan modelin uyum değerlerinin istenen seviyede olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin tespit edilmesi amacıyla Cronbach Alpha katsayısı yöntemi, madde toplam korelasyonlarının, Alt-Üst %27’lik gruplar arasındaki farkın hesaplanması ve ölçeğin geneli ve faktörleri arasındaki ilişki yöntemlerine başvurulmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının ve madde toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu; Alt-Üst %27’lik gruplar arasındaki farkın anlamlı çıktığı, ölçeğin geneli ve alt boyutları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.

1) Yeni fikirler ve projeler bazen beni önceki fikirlerden uzaklaştırır. (İlginin Sürekliliği)
2) Engeller beni yıldırmaz. (Çabada Azim)
3) Belli bir fikre ya da projeye kısa bir süreliğine odaklanabilirim; ancak daha sonra ilgimi kaybederim. (İlginin Sürekliliği)
4) Çok çalışkan biriyim. (Çabada Azim)
5) Sık sık bir hedef belirlerim; fakat daha sonra farklı bir hedef peşinden gitmeyi tercih ederim. (İlginin Sürekliliği)
6) Tamamlanması birkaç aydan fazla süren projelere odaklanmakta zorluk çekerim. (İlginin Sürekliliği)
7) Başladığım işi bitiririm. (Çabada Azim)
8) Gayretli biriyim. (Çabada Azim)

Derecelendirme: 
“Dayanıklılık Ölçeği” 1’den (Hiç bana göre değil) 5’e (Tam bana göre) 8 maddeden oluşan, 5’li Likert tipi bir araçtır.
İletişim: 
PDF: