Davranışsal Pediatrik Besleme Değerlendirmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Önal, S., Çalık-Var, E. ve Uçar, A. (2017).Davranışsal Pediatrik Besleme Değerlendirmesi Ölçeği (DPBDÖ)’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 6(1), 93-101. Doi: 10.17100/nevbiltek.296685

Sorumlu Yazar: 
Seda Önal
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkiye’de uygunluğunu belirleyebilmek amacı ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları arasında yer alan Ki-kare değerinin serbestlik derecesine bölümünden Sd=592.522, P=0.00 , IFI=0.85, GFI=0.90, CFI= 0.85 , RMSEA=0.07 sonuçlar elde edilmiştir.
Çalışma grubunun büyüklüğünü değerlendirmek için Kaiser Mayer Olkin (KMO) değeri incelenmiştir. Analiz sonucunda KMO değeri .87 olarak bulunmuş ve uygun görülmüştür

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için iki ayrı yönteme başvurulmuştur. Bunlardan biri test-tekrar test yöntemidir. Bu amaçla 51 ebeveyne 2 hafta arayla iki kez uygulanmıştır. Katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar arasındaki korelasyon .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 24 madde dört alt boyutlu versiyonu için Cronbach α .88 olarak bulunmuştur. alt boyutlar için cronbach α, .76, .74, .72 ve .77 olarak bulunmuştur.

DPBDÖ’nün çocuklarla ilgili olan 25 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçekte yer alan ifadeler 1 ile 5 arasında puanlandırılmaktadır (1=Asla, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Sıklıkla 5=her zaman).
İletişim: