Dağıtımcı Liderlik Hazır Bulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arabacı, İ. B., Karabatak, S. ve Polat H. (2016). Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Algıları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1015-1032.

Sorumlu Yazar: 
Songül Karabatak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

39 madde ve 5 alt boyut
Okul, açıkça yazılmış vizyon ve misyon ifadelerine sahiptir.
Okulun amaçları misyon ifadeleriyle uyumludur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç Katılmıyorum- 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: