Dağıtımcı Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, M., Uğur, C., Dinçel, S., Balıkçı, A. ve Karadağ, E. (2014). Dağıtımcı Liderlik Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelenmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(2),19-30.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Şahin
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerler Türkçe formun geçerliliğini problemli kılmaktadır. Sonuç
olarak, DLÖ Türkçe formunun, her ne kadar yeterli güvenirlik katsayıları sağlanmış olsa da, ölçeğin orijinal 7
boyutlu formuna yönelik yeterli geçerlilik değerlerine sahip olmaması sebebiyle, tek boyutlu olarak kullanılması
uygun olarak kabul edilebilir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha analizi değeri DLÖ için .95 olarak bulunmuştur.

Ölçek 37 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.
Okulumuzun günlük ve haftalık programları, eğitim konularında işbirliği yapmak için öğretmenlere zaman sağlar.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)