Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atıcı, M. ve Cabaroğlu, N. (2013). Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 223- 238.

Sorumlu Yazar: 
Meral Atıcı
Geçerlik: 

Geçerlik çalışması kapsamında 3 kez yinelenen faktör analizi sonucunda ölçeğin 15 maddelik ve 3 faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörler “iletişim”, “davranış yönetimi” ve “işbirliği” şeklinde isimlendirilmiştir. Yeni oluşan alt ölçeklerin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları İletişim alt boyutu için .89, Davranış Yönetimi için .70, İşbirliği için .80 ve ölçeğin tüm maddeleri için ise .90‟dır. Aryıca iki yarım güvenirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin hem toplam puan üzerinden hem de alt ölçekler açısından kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

Her bir alt ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış, İletişim alt boyutu için .89, Davranış Yönetimi için .70, İşbirliği için . 80 ve ölçeğin tüm maddeleri için ise .90 değerleri elde edilmiştir. Ayrıca ölçeğin tümü için iki yarım güvenirli katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Bir maddenin ölçeğinin tümünün ölçtüğü özelliği ölçüp ölçmediğinin bir göstergesi olan madde toplam korelasyonu (bu değerin en az .20 olması gerektmektedir) Tablo 3 de yer almakta ve maddelerin ölçeğin tümü ile olan tutarlılığının yeterli olduğuna işaret etmektedir.
Toplam ölçek maddeleri için güvenirlik katsayısı (Alpha)= ,90
Toplam ölçek maddeleri çin iki yarım güvenirlik katsayısı= ,82
1. Faktör için güvenirlik katsayısı (Alpha)= ,89
2. Faktör için güvenirlik katsayısı (Alpha)= ,70
3. Faktör için güvenirlik katsayısı (Alpha)= ,80

3 Alt Boyut ve 15 Madde
İletişim (6 m): Ders anlatırken sınıfta sakin ve rahat bir şekilde dolaşabilirim.
Davranış yönetimi (5 m): Sınıfta karşılaştığım istenmeyen bir davranışa espiri ile karşılık verebilirim.
İşbirliği (4 m): Öğrenciyi yanlış davranışa iten birden fazla neden olabileceğinin fakındayım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Bana hiç uygun değil – 5=Bana tamamıyla uygun)
İletişim: