Corah Dental Anksiyete Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Seydaoğlu, G., Doğan, M. C., Şükrü, U, Yazgan İnanç, B. ve Çelik, M. (2006). Corah Dental Anksiyete Skalasının Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik-Güvenilirliği ve Dental Anksiyete Görülme Sıklığı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 7(1), 7-14.

Geçerlik: 

Test ölçeğinin yapı geçerliliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin 4
maddesinin faktör yükleri, 0.73 ile 0.81 arasında, öz değeri 2.58, açıklanan varyansı %64.0 olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa yöntemine göre 0.81, test-retest korelasyon
katsayısı ise r=0.71 olarak saptanmıştır.

Derecelendirme: